ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (KKU)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับตรงนักเรียนอาาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายชื่อ
17 เมษายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับตรงนักเรียนอาาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2558
2 เมษายน 2557
คลิกดูรายชื่อ


รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 13 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2558
คลิกดูรายละเอียด
ข่าวการศึกษา
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
(โครงการช้างเผือก)
ประจำปีการศึกษา 2558
6 - 10 เมย. 58
คลิกดูรายละเอียด
รับเข้า/ศึกษาต่อ/การศึกษา

แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ปีการศึกษา 2557

(เทอมปลาย)
 1. ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน (ปรับปรุง 26 มกราคม 2558)
 2. ปริญญาตรี สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน (ปรับปรุง 26 มกราคม 2558)
 3. ปริญญาตรี ตารางการใช้ห้องภาคปลาย ปี 2557 (ปรับปรุง 26 มกราคม 2558)
 4. ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
  ตารางสอน
      สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 5. ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน


ปริญญาโท - เอก


รวม Application ที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4336 2046 โทรสาร : 0 4336 2047

Faculty of Architecture Khon Kaen University
Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4336 2046 Fax. 0 4336 2047