ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2557
รายชื่อคลิกที่นี้
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โดยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน ไปแสดงในวันสอบด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ (KKU)

18.04.2014
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์


ข่าวการศึกษา
รับเข้า/ศึกษาต่อ/การศึกษา


ปริญญาโท - เอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4336 2046 โทรสาร : 0 4336 2047

Faculty of Architecture Khon Kaen University
Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4336 2046 Fax. 0 4336 2047