ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
รายชื่อคลิกที่นี้
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ (reg.kku.ac.th) ในระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2557 เท่านั้นพร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน โดยชำระที่ธนาคาร 7 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์, บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, บมจ.ธนาคารกรุงไทย, บมจ.ธนาคารทหารไทย และ บมจ.ธนาคารเอเชีย
** หากท่านไม่ดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ **


ข่าวประชาสัมพันธ์ (KKU)

25.04.2014
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์


ข่าวการศึกษา
รับเข้า/ศึกษาต่อ/การศึกษา


ปริญญาโท - เอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4336 2046 โทรสาร : 0 4336 2047

Faculty of Architecture Khon Kaen University
Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4336 2046 Fax. 0 4336 2047