ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
หลักสูตร
"ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง"
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกัหลักสูตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 08 1574 5933 โทรสาร 0 4336 2047
หรือ คุณกนิษฐา ประนม โทร. 08 7252 6532 E-mail: kanipr@kku.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ (KKU)
ข่าวการศึกษา
รับเข้า/ศึกษาต่อ/การศึกษา

แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ปีการศึกษา 2557 (เทอมต้น)
  ตารางการใช้ห้อง
  ปริญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 1. รายวิชาที่เปิดสอน
 2. ตารางสอน
  ปริญาตรี สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
 1. รายวิชาที่เปิดสอน
 2. ตารางสอน
  ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยอีาคาร
 1. รายวิชาที่เปิดสอน
 2. ตารางสอน ปี 1
 3. ตารางสอน ปี 2
  ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 1. รายวิชาที่เปิดสอน
 2. ตารางสอน

ปริญาตรี

ปริญญาโท - เอก


รวม Application ที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการบุคลากร

  ศิษย์เก่า-Alumni

  กองทุนศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข
 1. เพื่อสนับสนุนการศึกษานักศึกษา ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของคณะฯ และศิษย์เก่า
  หากท่านประสงค์ร่วมบริจาคสามารถดำเนินการได้ดังนี้
 1. โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี สมาคมศิษย์เก่า สถ.มข. 980-3-77107-8 ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อผู้บริจาคมาที่ kkuaaa@gmail.com หรือ ติดต่อบริจาคได้ที่ คุณอรสา จุลมา jorasa@kku.ac.th โทรศัพท์ : 043-362046 ; 087-233-3305คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4336 2046 โทรสาร : 0 4336 2047

Faculty of Architecture Khon Kaen University
Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4336 2046 Fax. 0 4336 2047