ขอเชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการ ออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี B.I.M.
วันที่ 2-11 กรกฏาคม 2558


การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
22 - 23 พฤษภาคม 2558 คลิกดูรายละเอียดโครงการ


ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (KKU)

แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
(สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา)

แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)

แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
(สำหรับอาจารย์)ข่าวการศึกษา
รับเข้า/ศึกษาต่อ/การศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ปีการศึกษา 2557

(เทอมปลาย)
 1. ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน (ปรับปรุง 26 มกราคม 2558)
 2. ปริญญาตรี สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน (ปรับปรุง 26 มกราคม 2558)
 3. ปริญญาตรี ตารางการใช้ห้องภาคปลาย ปี 2557 (ปรับปรุง 26 มกราคม 2558)
 4. ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
  ตารางสอน
      สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 5. ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน


ปริญญาโท - เอก


รวม Application ที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4336 2046 โทรสาร : 0 4336 2047

Faculty of Architecture Khon Kaen University
Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4336 2046 Fax. 0 4336 2047