ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (KKU)
ข่าวการศึกษา


รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณทิต หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
(โดยวิธีพิเศษ โครงการช้างเผือก)
20 พฤศจิกายน 2557 - 30 มกราคม 2558

คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการช้างเผือก 58
update 16 02 58

คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
13 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2558
คลิกดูรายละเอียด

รับเข้า/ศึกษาต่อ/การศึกษา

แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ปีการศึกษา 2557

(เทอมปลาย)
 1. ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน (ปรับปรุง 26 มกราคม 2558)
 2. ปริญญาตรี สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน (ปรับปรุง 26 มกราคม 2558)
 3. ปริญญาตรี ตารางการใช้ห้องภาคปลาย ปี 2557 (ปรับปรุง 26 มกราคม 2558)
 4. ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
  ตารางสอน
      สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 5. ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน


ปริญญาโท - เอก


รวม Application ที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4336 2046 โทรสาร : 0 4336 2047

Faculty of Architecture Khon Kaen University
Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4336 2046 Fax. 0 4336 2047