ข่าว/ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ (KKU)

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา 15 ตค. ถึง 30 พย. 58

ข่าวการศึกษา
รับเข้า/ศึกษาต่อ/การศึกษา


แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ปีการศึกษา 2558
ตารางการใช้ห้องภาคต้น ปี 2558
(เทอมต้น)
 1. ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 2. ปริญญาตรี สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 3. ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 4. ปริญญาโท สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 5. ปริญญาโท หลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 6. ปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 7. ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 8. ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
  ตารางสอน    สรุปรายวิชาที่เปิดสอน


ปริญญาโท - เอก


รวม Application ที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการบุคลากร


  เปิดรับนักศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบอุตสาหกรรม
 • ระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร
  • สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ภาคพิเศษ
  • ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคปกติและพิเศษ
  • สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
  • สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ภาคปกติและพิเศษ
  • ปร.ด. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคปกติและพิเศษ
  • ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
  สำหรับบัณฑิตศึกษา สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 กค. 58
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 043 362046


การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
22 - 23 พฤษภาคม 2558 คลิกดูรายละเอียดโครงการ


ขอเชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการ ออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี B.I.M.
วันที่ 2-11 กรกฏาคม 2558


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4336 2046 โทรสาร : 0 4336 2047

Faculty of Architecture Khon Kaen University
Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4336 2046 Fax. 0 4336 2047