ประวัติ

DSC_0017

Arch library_icon

          พ.ศ. ๒๕๓๑ มีการจัดตั้งห้องสมุดขึ้นพร้อมๆ กับการตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยในครั้งแรกตั้งอยู่ที่บริเวณห้องเล็กๆ ด้านหน้าคณะรวมกับห้องเขียนแบบเป็นอาคารชั่วคราว ชั้นเดียว เพื่อรอให้คณะก่อสร้างอาคารเรียนและ อาคารปฏิบัติงาน มีบรรณารักษ์คนแรก คือ นางสาวศิริพร คำพันธุ์ เป็นบรรณารักษ์หัวหน้างานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          พ.ศ. ๒๕๓๕ อาคารเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สร้างเสร็จจึงได้ย้ายห้องสมุดมาอยู่ที่อาคารเรียนชั้นที่ ๒ เนื้อที่ ๕๐๐ ตารางเมตร และได้รับพนักงานห้องสมุดมาช่วยงาน คือ นางนันทนา วงศ์ชมภู พ.ศ. ๒๕๓๘ นายพันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์ ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์หัวหน้างานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มกราคม ๒๕๓๘ – พฤษภาคม ๒๕๓๘)

          พ.ศ. ๒๕๓๘ นางละออ ข้อยุ่น ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์หัวหน้างานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (พฤษภาคม ๒๕๓๘ – พฤศจิกายน ๒๕๔๐)

          พ.ศ. ๒๕๔๐ นางนงนุช คงวัฒนานนท์ ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์หัวหน้างานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ธันวาคม ๒๕๔๐ – มีนาคม ๒๕๔๑)

          พ.ศ. ๒๕๔๑ ว่าที่ร้อยตรี ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์หัวหน้างานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในปีพศ. ๒๕๔๒ ได้ย้ายห้องสมุดมาที่อาคารสำนักงานคณะฯ (ตรงข้ามห้องคณบดี)  ต่อมาได้มีการจัดสร้างห้องสมุดใหม่โดยมีบริเวณกว้างขวางขึ้นกว่าเดิม มีทั้งส่วนที่เป็นที่นั่งอ่านและสวน ศาลาริมน้ำ เพื่อให้คณาจารย์ได้ใช้ในการอบรมกลุ่มย่อย  พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ย้ายห้องสมุดมาที่สำนักงานคณะฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและเพื่อใช้สถานที่แสดงผลงานของคณะฯ และห้องเกียรติยศของคณะฯ

          พ.ศ.๒๕๕๑ ( ๑พ.ย. ๒๕๕๑ – ๓o เมษายน ๒๕๕๗) นายพันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์  บรรณารักษ์ กลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส่วนกลาง/หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการ ได้ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่แทน ว่าที่ร้อยตรี ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ ซึ่งได้ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ แทนคนเดิมที่ได้ลาออกไป และในปี พ.ศ.๒๕๕๗ (เมษายน ๒๕๕๗) สำนักวิทยบริการ ได้มีคำสั่งย้าย นายพันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์ไปปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง/หอสมุดกลาง กลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

 

ติดต่อผู้ดูแล/ประสานงาน Website

Comments are closed.