ทรัพยากร

จำนวนทรัพยากรของห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ปีงบประมาณ 2556

1.หนังสือภาษาไทย                                 จำนวน    4,572 เล่ม

2.หนังสือภาษาต่างประเทศ                      จำนวน    6,997 เล่ม

3.วิทยานิพนธ์                                         จำนวน    1,145 เล่ม

4.หนังสืองานวิจัย                                   จำนวน      479  เล่ม

5.หนังสืออ้างอิง                                     จำนวน       751  เล่ม

6.วารสารภาษาไทย                                จำนวน        12 ชื่อเรื่อง

7.วารสารภาษาต่างประเทศ                    จำนวน          3  ชื่อเรื่อง

8.หนังสือพิมพ์รายวัน  ภาษาไทย             จำนวน         2  ชื่อเรื่อง

9.หนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาต่างประเทศ   จำนวน        1  ชื่อเรื่อง

10.หนังสือมุม TCDC                                จำนวน       250 เล่ม

(Thailand Creative and Design Center : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ)

11.หนังสือบริจาค ของสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตย์ มข.  จำนวน 92 เล่ม

12.ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์         จำนวน          5       ฐานข้อมูล

(SpringerLink, JSTOR, Science Direct, Journal Citation Report, Wiley Online Library)

(บอกรับเป็นสมาชิกโดยใช้งบประมาณ สำนักวิทยบริการ มข.)

13. เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลออนไลน์ จำนวน 3 เครื่อง

14.เครื่อง Tablet ขนาด 7 นิ้วและ 10 นิ้ว    จำนวน 10 เครื่อง ( จัดสรรให้โดย สำนักวิทยบริการ มข.)

15.เครื่อง I Pad จำนวน 2 เครี่อง  ( จัดสรรให้โดย สำนักวิทยบริการ มข.)

16. Power Bank จำนวน 5 เครื่อง  ( จัดสรรให้โดย สำนักวิทยบริการ มข.)

 

Comments are closed.