ระเบียบการยืม

ระเบียบการ ยืม  
   
   

ลำดับที่ ประเภทหนังสือ นศ.ปริญญาตรี
ยืมจำนวน เล่ม/วัน
อาจารย์/ข้าราชการ/ลูกจ้าง/นศ.ปริญญาโท-เอก
ยืมจำนวน เล่ม/วัน
หมายเหตุ
1 หนังสือทั่วไป 5 เล่ม 10 วัน 7 เล่ม 15 วัน  
2 หนังสือวิจัย 10 วัน  
3 หนังสือวิทยานิพนธ์ 3 วัน 3 วัน ยืมได้ในกรณีที่มี 2 copy ขึ้นไป 1 copy ไม่อนุญาตให้ยืมออก
4 วารสาร เล่ม ปลีก 3 เล่ม 1 วัน 3 เล่ม 1 วัน ฉบับล่าสุดไม่อนุญาตให้ยืมออก

Comments are closed.