เวลาเปิดบริการ

เวลาเปิดบริการ
ช่วงเปิดภาคการศึกษา

 จันทร์ -ศุกร์     เวลา  ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

 เสาร์-อาทิตย์  เวลา  ๘.๓o -๑๖.๓0 น.

ช่วงปิดภาคการศึกษา

จันทร์ -ศุกร์     เวลา  ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

หมายเหตุ ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และการเปิด-ปิดเป็นกรณีพิเศษจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

Comments are closed.