คณะกรรมการ

คณะกรรมการห้องสมุด
๑. ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร : ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๒. นางวาสนา  รำเพยพล : ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

๓. นายพันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์ : ตำแหน่ง บรรณารักษ์ระดับชำนาญการ

(สังกัดสำนักวิทยบริการ ปฏิบัติงานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

Comments are closed.