บุคลากร

บุคลากรประจำห้องสมุด
๑. พันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ

E-mail : phaamp@kku.ac.th

……………………………………………………………………………………..

๒. จรัญ โทผาวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

E-mail : tchara@kku.ac.th

…………………………………………………………………………

๓. อุดม สิทธิมงคล ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (นักการภารโรง)

E-mail : sudom@kku.ac.th

Comments are closed.