ข่าว/ประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ (KKU)


ข่าวการศึกษา
รับเข้า/ศึกษาต่อ/การศึกษา

ปริญญาโท - เอก

รวม Application ที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการบุคลากร

ขอความร่วมมือจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
โปรดประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานคณบดี
เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4336 2046 โทรสาร : 0 4336 2047

Faculty of Architecture Khon Kaen University
Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4336 2046 Fax. 0 4336 2047