browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

08.ประเมินความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

Categories: 08.ประเมินความพึงพอใจ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการกลุ่มงานจัดการศึกษา

กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการกลุ่มงานจัดการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลที่ไดhมาปรับปรุง แก้ไขกระบวนการให้บริการ ของกลุ่มงานฯ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  => ส่วนที่ 1. การรับบริการของกลุ่มงานจัดการศึกษา   => ส่วนที่ 2. การรับบริการของฝ่ายพัฒนานักศึกษา  หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าว ใช้ฟอร์มจาก Google App ดังนั้นหากใช้ Internet ภายในของ KKU ท่านต้อง Login เพื่อให้สามารถใช้งาน Internet ภายนอกได้ก่อน

Categories: 08.ประเมินความพึงพอใจ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ผลประเมินความพึงพอใจงานบริการการศึกษา

Θ ข้อมูลรายงานผลฯ สรุปแยกเป็นรายเดือน ดังนี้ • ปีงบประมาณ 2557 » รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจ ของงานบริการการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 » สรุปผลประเมินรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2557 ถึง ตุลาคม 2557 » สรุปผลประเมินรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน พศจิกายน 2556 ถึง เมษายน 2557 «  »คลิ๊กดูสรุปภาพรวม » รายงานการวิเคราะห์(รูปเล่ม) » ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนเมษายน 2557 » ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนมีนาคม 2557 » ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 2557 » ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนมกราคม 2557 » ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนธันวาคม 2556 » ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2556 » ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา … Continue reading »

Categories: 08.ประเมินความพึงพอใจ | ไม่ให้ใส่ความเห็น