browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

08.ประเมินความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

Categories: 08.ประเมินความพึงพอใจ | Comments Off on แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

แบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการงานบริการการศึกษา

กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการงานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไขกระบวนการให้บริการ ของงานฯ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป • ประเมินความพึงพอใจการรับบริการของงานบริการการศึกษา  หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าว ใช้ฟอร์มจาก Google App ดังนั้นหากใช้ Internet ภายในของ KKU ท่านต้อง Login เพื่อให้สามารถใช้งาน Internet ภายนอกได้ก่อน

Categories: 08.ประเมินความพึงพอใจ | Comments Off on แบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการงานบริการการศึกษา

ผลประเมินความพึงพอใจงานบริการการศึกษา

Θ ข้อมูลรายงานผลฯ สรุปแยกเป็นรายเดือน ดังนี้ • ปีงบประมาณ 2559 » สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนธันาวคม 2558 » สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2558 » สรุปผลการวิเคราะห์ฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2558 » สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนตุลาคม 2558 • ปีงบประมาณ 2558  » สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนกันยายน 2558 » สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนสิงหาคม 2558 » สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2558 » สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนมิถุนายน 2558 » สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการงานบริการการศึกษา เดือนพฤษภาคม 2558 » สรุปผลการวิเคราะห์ฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 … Continue reading »

Categories: 08.ประเมินความพึงพอใจ | Comments Off on ผลประเมินความพึงพอใจงานบริการการศึกษา