เกี่ยวกับห้องสมุด

 

DSC_0017

ประวัติ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดตั้งขึ้นพร้อมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใน พ.ศ. 2531 ในครั้งแรกตั้งอยู่บริเวณห้องด้านหน้าคณะรวมกับห้องเขียนแบบ ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว ชั้นเดียว เพื่อรอให้คณะก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2535 อาคารเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สร้างเสร็จจึงได้ย้ายห้องสมุดมาอยู่ที่อาคารเรียนชั้นที่ 2 เนื้อที่ 500 ตารางเมตร

ปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายห้องสมุดมาที่อาคารสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรงข้ามห้องคณบดี) ต่อมาได้มีการจัดสร้างห้องสมุดใหม่โดยมีบริเวณกว้างขวางขึ้นกว่าเดิม มีทั้งส่วนที่เป็นที่นั่งอ่านและสวน ศาลาริมน้ำ เพื่อให้คณาจารย์ได้ใช้ในการอบรมกลุ่มย่อย

ปี พ.ศ. 2548 ห้องสมุดย้ายมาที่สำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและเพื่อใช้สถานที่แสดงผลงานของคณะฯ และห้องเกียรติยศของคณะฯ

หัวหน้างานห้องสมุด

  • นางสาวศิริพร คำพันธุ์              พ.ศ. 2531 – 2537
  • นายพันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์            พ.ศ. 2538
  • นางละออ ข้อยุ่น                      พ.ศ. 2538 – 2540
  • นางนงนุช คงวัฒนานนท์         พ.ศ. 2540 – 2541
  • ว่าที่ร้อยตรี ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ     พ.ศ. 2541 – 2551
  • นายพันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์            พ.ศ. 2551 – 2557
  • นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์     พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

board-arclib

บุคลากรห้องสมุด

jun  จันทรรัตน สิทธิสมจินต์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร.44214
e-mail bonsir@kku.ac.th
dang  กนกนวล แก้วราช
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงานพิเศษ
โทร. 44215
e-mail noukae@kku.ac.th
udom  อุดม สิทธิมงคล
พนักงานห้องสมุด
โทร. 44215
e-mail sudom@kku.ac.th

update August 2014

ติดต่อผู้ดูแล/ประสานงาน Website