คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ Scopus และ ScienceDirect

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูล โดยวิทยากร นายนัฐพล สีสุรักษ์   ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Elsevier หัวข้อบรรยายดังนี้
วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.
Scopus : The Database for Research and Publications Development
วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.
ScienceDirect : Enhancing Research by Journal & Book in ScienceDirect
สถานที่จัดอบรม  ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักวิทยบริการ มข. 
ทุกหลักสูตรจัดอบรมฟรี รับจำนวนจำกัดเพียงหลักสูตรละ 40 คน พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวันฟรีตลอดการเข้ารับอบรม ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ http://training.kku.ac.th/training57/index.php
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่นางสาววราภรณ์ แสงจักรวาฬ ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์  0-8105-8447-6 ภายในมข. 42646 และ E-mail: swarap@kku.ac.th
กำหนดการ

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรม Writing Camp

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ บรรณารักษ์จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้มาปฏิบัติราชการประจำที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเพื่อร่วมบรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลวารสารจากฐาน Scopus ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสู่ Writing Camp ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการในตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรืออาจารย์ที่มีบทความที่พร้อมจะตีพิมพ์อยู่แล้วและต้องการพัฒนาให้เข้าสู่ Scopus ในอนาคต

กิจกรรม Writing Camp เป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือกลไกพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายผู้สอนและพันธกิจด้านการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดการนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์สูงสุด มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยในลักษณะของการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดโครงการเพื่อสนองประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวในลักษณะโครงการต่อเนื่อง 2 โครงการ คือ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสู่ Writing Camp ระยะที่ 1 ที่มีขึ้นในครั้งนี้ และการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNote ซึ่งนางจันทรรัตน ได้เคยรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา
scopus

 

ข่าว/ภาพ : พิมพ์ชนก

ต่างมหาวิทยาลัย (Interlibrary Loan)

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) หมายถึง การบริการที่ห้องสมุดติดต่อขอถ่ายสำเนาเอกสารหรือขอให้ส่งไฟล์ที่นำมาใช้เพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งรายการที่ขอยืมนั้นไม่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น การยืมจะปฏิบัติตามระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุดซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ

ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ

1. ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศ ๆ ตามที่ต้องการไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะเก็บไว้ที่ใด
2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้โดยไม่ต้องเดินทางไปแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการด้วยตนเอง

ลักษณะการให้บริการ

การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นการให้บริการทำสำเนาเอกสาร ได้แก่ บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ และเอกสารวิชาการต่าง ๆ หรือส่งในรูปของไฟล์ (หากรายการที่ต้องการมีในรูปแบบไฟล์เอกสาร)

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. ตรวจสอบสารสนเทศที่ต้องการให้แน่ชัดว่าไม่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก OPAC ของห้องสมุด และฐานข้อมูลที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกรับ
2. ตรวจสอบทางบรรณานุกรม และแหล่งที่มีสารสนเทศที่ต้องการจากคู่มือเหล่านี้

 • Union List of Serials in Thailand
 • http://www.journallink.or.th
 • OPAC ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

3. กรอกรายละเอียดรายการทางบรรณานุกรมให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด แล้วยื่นแบบฟอร์มได้ที่ บรรณารักษ์ห้องสมุด
4. ชำระเงินมัดจำเอกสาร
4.1 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (อาจารย์/ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/นักศึกษา)

 • บทความละ 30 บาท สำหรับในประเทศ
 • บทความละ 750 บาท สำหรับบทความที่ขอจากต่างประเทศ (British Library) และค่าธรรมเนียมการส่งเงิน 50 บาท รวม 800 บาท
 • หนังสือ/วิทยานิพนธ์/เอกสารวิชาการอื่น ๆ รายการละ 200 บาท

4.2 บุคลากรภายนอก

 • ค่าดำเนินการ 50 บาทต่อคำขอ
 • บทความในประเทศ มัดจำรายการละ 100 บาท
 • บทความที่ขอจากต่างประเทศ (British Library) มัดจำรายการละ 800 บาท (บทความละ 750 บาทและค่าธรรมเนียมการส่งเงิน 50 บาท)
 • หนังสือ/วิทยานิพนธ์/เอกสารวิชาการอื่นๆ ที่ต้องการสำเนาทั้งเล่ม มัดจำรายการละ 500 บาท

หมายเหตุ : จะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อได้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการยืมระหว่างห้องสมุดเรียบร้อยแล้วหรือได้จ่ายเงินเพิ่มในกรณีที่เงินมัดจำเอกสารไม่พอต่อค่าใช้จ่ายที่ทางห้องสมุดผู้ให้ยืมแจ้งไว้

การรับเอกสารยืมระหว่างห้องสมุด

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับเอกสารยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่ บรรณารักษ์ห้องสมุด โทร.44214

วิธีติดต่อกับห้องสมุดผู้ให้ยืม

1. ติดต่อทาง E-Mail สำหรับห้องสมุดที่อยู่ในเครือข่ายใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
2. ติดต่อทางไปรษณีย์ สำหรับห้องสมุดที่ไม่สามารถติดต่อทาง E-Mail ได้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องระบุการส่งคำขอเองว่าจะใช้แบบใด
2.1 ไปรษณีย์ธรรมดา ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
2.2 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
2.3 แนบไฟล์ข้อมูล 1-2 วัน

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

1. บริการยืมระหว่างห้องสมุด ให้บริการทั้งอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรวมถึงบุคคลภายนอก
2. ต้องตรวจรายการก่อนให้แน่ใจว่าไม่มีรายการนั้นๆ อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. กรอกรายการข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกครั้ง จะช่วยให้การยืมสัมฤทธิ์ผลและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. เมื่อเอกสารมาถึงแล้ว ผู้ยืมต้องไปติดต่อรับและชำระเงินค่าเอกสารเพิ่ม (ในกรณีที่เงินมัดจำไม่พอ) ตามที่ระบุไว้หากผู้ยืมไม่มารับเอกสารและมีค่าเอกสารที่ต้องการจ่ายเพิ่ม เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ห้องสมุดจะถือว่าผู้ยืมมีหนี้สินค้างกับห้องสมุด และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป หรือไม่สามารถจบการศึกษาได้จนกว่าจะมาชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. หากไม่มารับเอกสารภายในภาคการศึกษาที่ยื่นคำขอใช้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับเอกสารของผู้ยืม
6. ในกรณีเป็นบุคคลภายนอก ห้องสมุดขอเรียกเก็บเงินในอัตราที่เต็มราคาของเอกสารตามที่ระบุไว้

วารสารที่มีใน Scopus

head

1 J A + U-Architecture and Urbanism 0.100 0.000
2 J AIJ Journal of Technology and Design 0.102 0.066
3 J Architecture d’Aujourd Hui 0.100 0.103
4 J Architecture, City and Environment 0.100 0.220
5 J Architectural Design 0.125 0.315
6 J Architectural Digest 0.100
7 J Architectural Engineering and Design Management 0.310 0.329
8 J Architectural History 0.172 0.713
9 J Architectural Record 0.100
10 J Architectural Research Quarterly 0.102 0.151
11 J Architectural Review 0.100 0.000
12 J Architectural Science Review 0.348 0.718
13 T Architectural Technology (coverage discontinued in Scopus)
14 J Architectural Theory Review 0.140 0.562
15 J A|Z ITU Journal of Faculty of Architecture 0.111 0.000
16 J Building systems design (coverage discontinued in Scopus)
17 J CoDesign 0.567 0.886
18 J Design Issues 0.274 0.832
19 J The Design Journal 0.219 0.382
20 J Design News (Boston) (coverage discontinued in Scopus)
21 J Design Principles and Practices 0.102 0.061
22 J Design Studies 1.289 2.528
23 J Engineering, Construction and Architectural Management 0.468 0.672
24 J Environment and Planning B: Planning and Design 0.858 1.314
25 T Fabrics and Architecture 0.100
26 J Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China (coverage discontinued in Scopus) 0.335 0.578
27 J Harbin Jianzhu Daxue Xuebao/Journal of Harbin University of Civil Engineering and Architecture (coverage discontinued in Scopus)
28 J Harvard Design Magazine 0.103 0.060
29 J International Journal of Architectonic, Spatial, and Environmental Design
30 J International Journal of Architectural Computing 0.421 0.722
31 J International Journal of Architectural Heritage 0.778 1.520
32 J International Journal of Art and Design Education 0.279 0.793
33 J International Journal of Designed Objects 0.102 0.000
34 J International Journal of Fashion Design, Technology and Education 0.208 0.529
35 J Journal of Architectural and Planning Research 0.304 0.457
36 J Journal of Architectural Conservation 0.135 0.275
37 J Journal of Architectural Education 0.126 0.196
38 J Journal of Architectural Engineering 0.377 0.773
39 J Journal of Architecture 0.242 0.372
40 J Journal of Architecture and Planning 0.101 0.000
41 J Journal of Architecture and Urbanism 0.155 0.106
42 J Journal of Asian Architecture and Building Engineering 0.237 0.610
43 J Journal of Interior Design 0.190 0.000
44 J Journal of Landscape Architecture 0.126 0.295
45 J Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 0.246 0.490
46 J Journal of the Institution of Engineers (India): Architectural Engineering Division (coverage discontinued in Scopus) 0.101 0.000
47 J Journal of the Society of Architectural Historians 0.101 1.290
48 J Journal of Urban Design 0.621 1.131
49 J Landscape Architecture 0.101 0.000
50 T Lighting Design and Application: LD and A 0.100
51 J METU Journal of the Faculty of Architecture 0.192 0.565
52 C Parallel Architectures and Compilation Techniques – Conference Proceedings, PACT 0.562 1.190
53 J Practice Periodical on Structural Design and Construction 0.213 0.550
54 J Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Urban Design and Planning 0.253 0.407
55 J Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications 0.403 0.922
56 J Research in Engineering Design – Theory, Applications, and Concurrent Engineering 1.276 2.471
57 J Structural Design of Tall Buildings (coverage discontinued in Scopus)
58 J Structural Design of Tall and Special Buildings 0.699 1.138
59 J Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes 0.119 0.202
60 J Town Planning and Architecture (coverage discontinued in Scopus) 0.145 0.099
61 J Tumu Jianzhu yu Huanjing Gongcheng/Journal of Civil, Architectural and Environmental Engineering 0.184 0.406
62 J Urban Design International 0.332 0.765
63 J Urban Design Quarterly (coverage discontinued in Scopus)
64 J Vernacular Architecture 0.102 0.000
65 J Xi’an Jianzhu Keji Daxue Xuebao/Journal of Xi’an University of Architecture & Technology 0.217 0.460
66 J Xinjianzhu/New Architecture (coverage discontinued in Scopus)

วารสารไทยที่มีใน Scopus

head

1 J Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0.359 0.595
2 J EnvironmentAsia 0.339 0.593
3 J Kasetsart Journal – Natural Science 0.176 0.346
4 J Kasetsart Journal – Social Sciences 0.127 0.201
5 J Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet 0.233 0.372
6 J ScienceAsia 0.222 0.837
7 J Songklanakarin Journal of Science and Technology 0.207 0.587
8 J Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 0.372 0.465
9 J Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 0.140 0.219
10 J Thai Journal of Veterinary Medicine 0.168 0.270

J = Journals     T = Trade Publications      C = Conference Proceedings

SNIP และ SJR เป็นดัชนีที่ Scopus นำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกในการวัดคุณภาพวารสาร นอกเหนือจากการใช้ค่า Impact Factor (IF) ของบริษัท Thomson Reuters ซึ่งเรานิยมใช้กันมาอย่างต่อเนื่องนานเกือบ 50 ปีแล้ว โดยอ้างว่าไม่ควรจะยึดถือดัชนีใดดัชนีหนึ่งเพียงอย่างเดียว การคำนวณค่า Impact Factor ทำได้โดยนำจำนวนการอ้างอิงที่ได้รับในปีปัจจุบัน หารด้วยจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารภายในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา เท่านั้น ดังนั้นจึงมีทั้งข้อดีข้อเสีย และเห็นว่าควรจะใช้ดัชนีตัวอื่นๆ ประกอบกันไปด้วย

SJR (SCImago Journal Rank) เป็นดัชนีที่พัฒนาเมื่อปี 2009 โดย Professor Félix de Moya ร่วมกับ SCImago Research Group (กลุ่มนักวิจัยจาก CSIC มหาวิทยาลัย Granada, Extremadura, Carlos III และ Alcalá de Henares ประเทศสเปน) ใช้ข้อมูลการอ้างอิง มาจากฐานข้อมูล Scopus มีหลักการเช่นเดียวกันกับ Google’s PageRank กล่าวคือ สาขาวิชาของวารสาร คุณภาพและชื่อเสียงของวารสาร มีผลโดยตรงต่อค่าของ citation (SJR = A prestige metric based on the idea that “all citations are not created equal”.)

ค่า SJR ดูได้จากเว็บไซต์ SCImago Journal & Country Rank หรือค้นจากฐานข้อมูล Scopus

SNIP (Source-Normalized Impact per Paper) เป็นดัชนีใหม่ล่าสุด พัฒนาโดย Professor Henk F. Moed แห่ง Centre for Science and Technology Studies (CWTS) มหาวิทยาลัย Leiden ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี 2010 ค่า SNIP ใช้ข้อมูลการอ้างอิงมาจากฐานข้อมูล Scopus เป็นการแก้ปัญหาของค่า IF ที่ความแตกต่างระหว่างสาขาวิชา ทำให้มีอัตราการเติบโตของการอ้างอิงไม่เท่ากัน SNIP จะเป็นการวัดค่าเฉลี่ยของจำนวนการอ้างอิงที่ได้รับต่อหนึ่งบทความ แต่จะคำนึงถึง citation potential ของแต่ละสาขาวิชาด้วย ซึ่งค่า citation potential ไม่ได้มีความแตกต่างระหว่างวารสารที่อยู่คนละกลุ่มสาขาวิชาเท่านั้น แต่ยังแตกต่างระหว่างวารสารในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน แต่เป็นวารสารคนละประเภท เช่น basic journals จะมีค่า citation potentials ที่สูงกว่าวารสารประเภท applied journals และ clinical journals หรือวารสารที่มี emerging topics จะมีค่า citation potentials ที่สูงกว่าวารสารทั่วไป เป็นต้น ซึงเรียกได้ว่าเป็นการวัด citation impact ของวารสารในลักษณะ in context หรือ “contextual citation impact” ของวารสาร

วิธีการคำนวณ ค่า SNIP = ค่า Raw impact per paper (RIP) หารด้วยค่า Relative database citation potential (RDCP) ของสาขาวิชา (ที่วารสารนั้นสังกัด)

ค่า SNIP ดูได้จากเว็บไซต์ CWTS Journal Indicators หรือค้นจากฐานข้อมูล Scopus

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNote”

นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะฯ ได้รับเชิญจากงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNote” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 การอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายผู้สอน และพันธกิจด้านการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดการนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์สูงสุด มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยในลักษณะของการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน หลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นแล้วรองศาสตราจารย์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการผู้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานได้มอบของที่ระลึกให้วิทยากร

endnote

 

ข่าว/ภาพ : พิมพ์ชนก

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Surabaya ประเทศ Indonesia

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 บุคลากรห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้อนรับและให้บริการแก่ Mr. Hanny Chandra Pratama นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of 17 Agustus 1945 จาก Surabaya ประเทศ Indonesia ภายใต้โครงการสหกิจศึกษากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการตามความเกี่ยวข้องของสาขาวิชา รวมทั้งการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2557

foreign student

 

ข่าว : พิมพ์ชนก
ภาพ : กนกนวล

การเยี่ยมชม miniTCDC ของ okmd

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมาสตร์ นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงาน การจัดบริการ และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ miniTCDC กับคณะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (office of knowledge management and development : okmd) จำนวน 6 คน ซึ่ง okmd ได้ดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานของ สบร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พร้อมกับเยี่ยมชมการดำเนินงาน การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่เครือข่ายคู่ความร่วมมือได้ร่วมกันในการขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุด

OKMD

 

ข่าว : พิมพ์ชนก
ภาพ : กนกนวล

 

ห้องสมุดเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรีจำนวน 130 คน และบัณฑิตศึกษา จำนวน 20 คน ในวันจันทร์ที่ 4  สิงหาคม 2557 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และแนะนำบริการของห้องสมุด ในการนี้ห้องสมุดได้นำกระเป๋า I love KKU library แจกเป็นที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

pp

 

ข่าว : จันทรรัตน
ภาพ : กรรณภัสส์