ห้องสมุดเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรีจำนวน 130 คน และบัณฑิตศึกษา จำนวน 20 คน ในวันจันทร์ที่ 4  สิงหาคม 2557 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และแนะนำบริการของห้องสมุด ในการนี้ห้องสมุดได้นำกระเป๋า I love KKU library แจกเป็นที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

pp

 

ข่าว : จันทรรัตน
ภาพ : กรรณภัสส์