การเยี่ยมชม miniTCDC ของ okmd

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมาสตร์ นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงาน การจัดบริการ และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ miniTCDC กับคณะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (office of knowledge management and development : okmd) จำนวน 6 คน ซึ่ง okmd ได้ดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานของ สบร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พร้อมกับเยี่ยมชมการดำเนินงาน การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่เครือข่ายคู่ความร่วมมือได้ร่วมกันในการขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุด

OKMD

 

ข่าว : พิมพ์ชนก
ภาพ : กนกนวล