ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Surabaya ประเทศ Indonesia

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 บุคลากรห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้อนรับและให้บริการแก่ Mr. Hanny Chandra Pratama นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of 17 Agustus 1945 จาก Surabaya ประเทศ Indonesia ภายใต้โครงการสหกิจศึกษากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการตามความเกี่ยวข้องของสาขาวิชา รวมทั้งการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2557

foreign student

 

ข่าว : พิมพ์ชนก
ภาพ : กนกนวล