การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNote”

นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะฯ ได้รับเชิญจากงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNote” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 การอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายผู้สอน และพันธกิจด้านการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดการนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์สูงสุด มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยในลักษณะของการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน หลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นแล้วรองศาสตราจารย์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการผู้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานได้มอบของที่ระลึกให้วิทยากร

endnote

 

ข่าว/ภาพ : พิมพ์ชนก