วารสารที่มีใน Scopus

head

1 J A + U-Architecture and Urbanism 0.100 0.000
2 J AIJ Journal of Technology and Design 0.102 0.066
3 J Architecture d’Aujourd Hui 0.100 0.103
4 J Architecture, City and Environment 0.100 0.220
5 J Architectural Design 0.125 0.315
6 J Architectural Digest 0.100
7 J Architectural Engineering and Design Management 0.310 0.329
8 J Architectural History 0.172 0.713
9 J Architectural Record 0.100
10 J Architectural Research Quarterly 0.102 0.151
11 J Architectural Review 0.100 0.000
12 J Architectural Science Review 0.348 0.718
13 T Architectural Technology (coverage discontinued in Scopus)
14 J Architectural Theory Review 0.140 0.562
15 J A|Z ITU Journal of Faculty of Architecture 0.111 0.000
16 J Building systems design (coverage discontinued in Scopus)
17 J CoDesign 0.567 0.886
18 J Design Issues 0.274 0.832
19 J The Design Journal 0.219 0.382
20 J Design News (Boston) (coverage discontinued in Scopus)
21 J Design Principles and Practices 0.102 0.061
22 J Design Studies 1.289 2.528
23 J Engineering, Construction and Architectural Management 0.468 0.672
24 J Environment and Planning B: Planning and Design 0.858 1.314
25 T Fabrics and Architecture 0.100
26 J Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China (coverage discontinued in Scopus) 0.335 0.578
27 J Harbin Jianzhu Daxue Xuebao/Journal of Harbin University of Civil Engineering and Architecture (coverage discontinued in Scopus)
28 J Harvard Design Magazine 0.103 0.060
29 J International Journal of Architectonic, Spatial, and Environmental Design
30 J International Journal of Architectural Computing 0.421 0.722
31 J International Journal of Architectural Heritage 0.778 1.520
32 J International Journal of Art and Design Education 0.279 0.793
33 J International Journal of Designed Objects 0.102 0.000
34 J International Journal of Fashion Design, Technology and Education 0.208 0.529
35 J Journal of Architectural and Planning Research 0.304 0.457
36 J Journal of Architectural Conservation 0.135 0.275
37 J Journal of Architectural Education 0.126 0.196
38 J Journal of Architectural Engineering 0.377 0.773
39 J Journal of Architecture 0.242 0.372
40 J Journal of Architecture and Planning 0.101 0.000
41 J Journal of Architecture and Urbanism 0.155 0.106
42 J Journal of Asian Architecture and Building Engineering 0.237 0.610
43 J Journal of Interior Design 0.190 0.000
44 J Journal of Landscape Architecture 0.126 0.295
45 J Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 0.246 0.490
46 J Journal of the Institution of Engineers (India): Architectural Engineering Division (coverage discontinued in Scopus) 0.101 0.000
47 J Journal of the Society of Architectural Historians 0.101 1.290
48 J Journal of Urban Design 0.621 1.131
49 J Landscape Architecture 0.101 0.000
50 T Lighting Design and Application: LD and A 0.100
51 J METU Journal of the Faculty of Architecture 0.192 0.565
52 C Parallel Architectures and Compilation Techniques – Conference Proceedings, PACT 0.562 1.190
53 J Practice Periodical on Structural Design and Construction 0.213 0.550
54 J Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Urban Design and Planning 0.253 0.407
55 J Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications 0.403 0.922
56 J Research in Engineering Design – Theory, Applications, and Concurrent Engineering 1.276 2.471
57 J Structural Design of Tall Buildings (coverage discontinued in Scopus)
58 J Structural Design of Tall and Special Buildings 0.699 1.138
59 J Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes 0.119 0.202
60 J Town Planning and Architecture (coverage discontinued in Scopus) 0.145 0.099
61 J Tumu Jianzhu yu Huanjing Gongcheng/Journal of Civil, Architectural and Environmental Engineering 0.184 0.406
62 J Urban Design International 0.332 0.765
63 J Urban Design Quarterly (coverage discontinued in Scopus)
64 J Vernacular Architecture 0.102 0.000
65 J Xi’an Jianzhu Keji Daxue Xuebao/Journal of Xi’an University of Architecture & Technology 0.217 0.460
66 J Xinjianzhu/New Architecture (coverage discontinued in Scopus)

วารสารไทยที่มีใน Scopus

head

1 J Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0.359 0.595
2 J EnvironmentAsia 0.339 0.593
3 J Kasetsart Journal – Natural Science 0.176 0.346
4 J Kasetsart Journal – Social Sciences 0.127 0.201
5 J Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet 0.233 0.372
6 J ScienceAsia 0.222 0.837
7 J Songklanakarin Journal of Science and Technology 0.207 0.587
8 J Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 0.372 0.465
9 J Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 0.140 0.219
10 J Thai Journal of Veterinary Medicine 0.168 0.270

J = Journals     T = Trade Publications      C = Conference Proceedings

SNIP และ SJR เป็นดัชนีที่ Scopus นำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกในการวัดคุณภาพวารสาร นอกเหนือจากการใช้ค่า Impact Factor (IF) ของบริษัท Thomson Reuters ซึ่งเรานิยมใช้กันมาอย่างต่อเนื่องนานเกือบ 50 ปีแล้ว โดยอ้างว่าไม่ควรจะยึดถือดัชนีใดดัชนีหนึ่งเพียงอย่างเดียว การคำนวณค่า Impact Factor ทำได้โดยนำจำนวนการอ้างอิงที่ได้รับในปีปัจจุบัน หารด้วยจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารภายในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา เท่านั้น ดังนั้นจึงมีทั้งข้อดีข้อเสีย และเห็นว่าควรจะใช้ดัชนีตัวอื่นๆ ประกอบกันไปด้วย

SJR (SCImago Journal Rank) เป็นดัชนีที่พัฒนาเมื่อปี 2009 โดย Professor Félix de Moya ร่วมกับ SCImago Research Group (กลุ่มนักวิจัยจาก CSIC มหาวิทยาลัย Granada, Extremadura, Carlos III และ Alcalá de Henares ประเทศสเปน) ใช้ข้อมูลการอ้างอิง มาจากฐานข้อมูล Scopus มีหลักการเช่นเดียวกันกับ Google’s PageRank กล่าวคือ สาขาวิชาของวารสาร คุณภาพและชื่อเสียงของวารสาร มีผลโดยตรงต่อค่าของ citation (SJR = A prestige metric based on the idea that “all citations are not created equal”.)

ค่า SJR ดูได้จากเว็บไซต์ SCImago Journal & Country Rank หรือค้นจากฐานข้อมูล Scopus

SNIP (Source-Normalized Impact per Paper) เป็นดัชนีใหม่ล่าสุด พัฒนาโดย Professor Henk F. Moed แห่ง Centre for Science and Technology Studies (CWTS) มหาวิทยาลัย Leiden ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี 2010 ค่า SNIP ใช้ข้อมูลการอ้างอิงมาจากฐานข้อมูล Scopus เป็นการแก้ปัญหาของค่า IF ที่ความแตกต่างระหว่างสาขาวิชา ทำให้มีอัตราการเติบโตของการอ้างอิงไม่เท่ากัน SNIP จะเป็นการวัดค่าเฉลี่ยของจำนวนการอ้างอิงที่ได้รับต่อหนึ่งบทความ แต่จะคำนึงถึง citation potential ของแต่ละสาขาวิชาด้วย ซึ่งค่า citation potential ไม่ได้มีความแตกต่างระหว่างวารสารที่อยู่คนละกลุ่มสาขาวิชาเท่านั้น แต่ยังแตกต่างระหว่างวารสารในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน แต่เป็นวารสารคนละประเภท เช่น basic journals จะมีค่า citation potentials ที่สูงกว่าวารสารประเภท applied journals และ clinical journals หรือวารสารที่มี emerging topics จะมีค่า citation potentials ที่สูงกว่าวารสารทั่วไป เป็นต้น ซึงเรียกได้ว่าเป็นการวัด citation impact ของวารสารในลักษณะ in context หรือ “contextual citation impact” ของวารสาร

วิธีการคำนวณ ค่า SNIP = ค่า Raw impact per paper (RIP) หารด้วยค่า Relative database citation potential (RDCP) ของสาขาวิชา (ที่วารสารนั้นสังกัด)

ค่า SNIP ดูได้จากเว็บไซต์ CWTS Journal Indicators หรือค้นจากฐานข้อมูล Scopus