ต่างมหาวิทยาลัย (Interlibrary Loan)

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) หมายถึง การบริการที่ห้องสมุดติดต่อขอถ่ายสำเนาเอกสารหรือขอให้ส่งไฟล์ที่นำมาใช้เพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งรายการที่ขอยืมนั้นไม่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น การยืมจะปฏิบัติตามระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุดซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ

ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ

1. ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศ ๆ ตามที่ต้องการไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะเก็บไว้ที่ใด
2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้โดยไม่ต้องเดินทางไปแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการด้วยตนเอง

ลักษณะการให้บริการ

การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นการให้บริการทำสำเนาเอกสาร ได้แก่ บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ และเอกสารวิชาการต่าง ๆ หรือส่งในรูปของไฟล์ (หากรายการที่ต้องการมีในรูปแบบไฟล์เอกสาร)

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. ตรวจสอบสารสนเทศที่ต้องการให้แน่ชัดว่าไม่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก OPAC ของห้องสมุด และฐานข้อมูลที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกรับ
2. ตรวจสอบทางบรรณานุกรม และแหล่งที่มีสารสนเทศที่ต้องการจากคู่มือเหล่านี้

 • Union List of Serials in Thailand
 • http://www.journallink.or.th
 • OPAC ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

3. กรอกรายละเอียดรายการทางบรรณานุกรมให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด แล้วยื่นแบบฟอร์มได้ที่ บรรณารักษ์ห้องสมุด
4. ชำระเงินมัดจำเอกสาร
4.1 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (อาจารย์/ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/นักศึกษา)

 • บทความละ 30 บาท สำหรับในประเทศ
 • บทความละ 750 บาท สำหรับบทความที่ขอจากต่างประเทศ (British Library) และค่าธรรมเนียมการส่งเงิน 50 บาท รวม 800 บาท
 • หนังสือ/วิทยานิพนธ์/เอกสารวิชาการอื่น ๆ รายการละ 200 บาท

4.2 บุคลากรภายนอก

 • ค่าดำเนินการ 50 บาทต่อคำขอ
 • บทความในประเทศ มัดจำรายการละ 100 บาท
 • บทความที่ขอจากต่างประเทศ (British Library) มัดจำรายการละ 800 บาท (บทความละ 750 บาทและค่าธรรมเนียมการส่งเงิน 50 บาท)
 • หนังสือ/วิทยานิพนธ์/เอกสารวิชาการอื่นๆ ที่ต้องการสำเนาทั้งเล่ม มัดจำรายการละ 500 บาท

หมายเหตุ : จะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อได้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการยืมระหว่างห้องสมุดเรียบร้อยแล้วหรือได้จ่ายเงินเพิ่มในกรณีที่เงินมัดจำเอกสารไม่พอต่อค่าใช้จ่ายที่ทางห้องสมุดผู้ให้ยืมแจ้งไว้

การรับเอกสารยืมระหว่างห้องสมุด

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับเอกสารยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่ บรรณารักษ์ห้องสมุด โทร.44214

วิธีติดต่อกับห้องสมุดผู้ให้ยืม

1. ติดต่อทาง E-Mail สำหรับห้องสมุดที่อยู่ในเครือข่ายใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
2. ติดต่อทางไปรษณีย์ สำหรับห้องสมุดที่ไม่สามารถติดต่อทาง E-Mail ได้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องระบุการส่งคำขอเองว่าจะใช้แบบใด
2.1 ไปรษณีย์ธรรมดา ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
2.2 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
2.3 แนบไฟล์ข้อมูล 1-2 วัน

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

1. บริการยืมระหว่างห้องสมุด ให้บริการทั้งอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรวมถึงบุคคลภายนอก
2. ต้องตรวจรายการก่อนให้แน่ใจว่าไม่มีรายการนั้นๆ อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. กรอกรายการข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกครั้ง จะช่วยให้การยืมสัมฤทธิ์ผลและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. เมื่อเอกสารมาถึงแล้ว ผู้ยืมต้องไปติดต่อรับและชำระเงินค่าเอกสารเพิ่ม (ในกรณีที่เงินมัดจำไม่พอ) ตามที่ระบุไว้หากผู้ยืมไม่มารับเอกสารและมีค่าเอกสารที่ต้องการจ่ายเพิ่ม เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ห้องสมุดจะถือว่าผู้ยืมมีหนี้สินค้างกับห้องสมุด และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป หรือไม่สามารถจบการศึกษาได้จนกว่าจะมาชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. หากไม่มารับเอกสารภายในภาคการศึกษาที่ยื่นคำขอใช้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับเอกสารของผู้ยืม
6. ในกรณีเป็นบุคคลภายนอก ห้องสมุดขอเรียกเก็บเงินในอัตราที่เต็มราคาของเอกสารตามที่ระบุไว้