บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรม Writing Camp

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ บรรณารักษ์จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้มาปฏิบัติราชการประจำที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเพื่อร่วมบรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลวารสารจากฐาน Scopus ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสู่ Writing Camp ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการในตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรืออาจารย์ที่มีบทความที่พร้อมจะตีพิมพ์อยู่แล้วและต้องการพัฒนาให้เข้าสู่ Scopus ในอนาคต

กิจกรรม Writing Camp เป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือกลไกพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายผู้สอนและพันธกิจด้านการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดการนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์สูงสุด มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยในลักษณะของการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดโครงการเพื่อสนองประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวในลักษณะโครงการต่อเนื่อง 2 โครงการ คือ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสู่ Writing Camp ระยะที่ 1 ที่มีขึ้นในครั้งนี้ และการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNote ซึ่งนางจันทรรัตน ได้เคยรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา
scopus

 

ข่าว/ภาพ : พิมพ์ชนก