ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ Scopus และ ScienceDirect

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูล โดยวิทยากร นายนัฐพล สีสุรักษ์   ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Elsevier หัวข้อบรรยายดังนี้
วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.
Scopus : The Database for Research and Publications Development
วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.
ScienceDirect : Enhancing Research by Journal & Book in ScienceDirect
สถานที่จัดอบรม  ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักวิทยบริการ มข. 
ทุกหลักสูตรจัดอบรมฟรี รับจำนวนจำกัดเพียงหลักสูตรละ 40 คน พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวันฟรีตลอดการเข้ารับอบรม ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ http://training.kku.ac.th/training57/index.php
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่นางสาววราภรณ์ แสงจักรวาฬ ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์  0-8105-8447-6 ภายในมข. 42646 และ E-mail: swarap@kku.ac.th
กำหนดการ