ตำราอาจารย์

ติดต่อซื้อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

basic

801 225 802 447
พื้นฐานระบบโครงสร้างอาคารสูง
ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
ราคา 130 บาท
801 225
การใช้คอมพิวเตอร์ฯผศ.อธิป อุทัยวัฒนานนท์
ราคา 100 บาท

802 447
การออกแบบสถาปัตยฯ
ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์
ราคา 110 บาท

804 316

806 212

810 701

804 316
ภูมิสภาปัตยกรรม
อ.นิธิวดี ทองป้อง
ราคา 140 บาท

806 212
คอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบ
อ.ดร.สัญชัย สันติเวส
ราคา 100 บาท

806 242
งานระบบอาคาร 1
ผศ.ดร.ชูพงศ์ ทองคำสมุทร
ราคา 110 บาท

806 242-3

806 242-2

806 311

806 242
งานระบบอาคาร 1
เรื่องระบบระบายน้ำ
อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
ราคา 110 บาท

806 242
งานระบบอาคาร 1
เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานระบบ
อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
ราคา 110 บาท

806 311
คอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนอฯ
อ.ดร.สัญชัย สันติเวส
ราคา 90 บาท

806 342

806 351

807 111

806 342
ระบบอาคาร 2
ผศ.กุลศรี ตั้งสกุล
ราคา 110 บาท

806 351
คู่มือการสอนวิชาออกแบบชุมชนฯ
ผศ.สิทธา กองสาสนะ
ผศ.เขตโชต ภู่ประเสริฐ
ราคา 120 บาท

807 111
ประวัติศาสตร์การออกแบบฯ
อ.ดร.สัญชัย สันติเวส
ราคา 90 บาท

810 701-2

810 701

810 704

810 701
เทคโนโลยีอาคาร
อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
ราคา 100 บาท

810 701
เทคโนโลยีอาคาร
ผศ.ดร.ชูพงศ์ ทองคำสมุทร
ราคา 150 บาท

810 704
สถาปัตยกรรมเพื่อการฯ
อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
ราคา 90 บาท

update August 2014