การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2nd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (2nd BTAC on Energy and Environment)
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 - วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม Proceedings

BTAC 2016 ครั้งที่ 3 ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://btac2016.wordpress.com/

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2nd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (2nd BTAC on Energy and Environment)
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
หลักการและเหตุผล
        ในปัจจุบันปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สถาปนิก วิศวกร นักวิชาการในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน มีความตระหนักเพิ่มมากขึ้น และมีการทำวิจัย รวมถึงการทำงานด้านวิชาชีพเพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 มีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างต่อเนื่องและทำให้มีการผลิตผลงานวิจัยเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับอาคารมาโดยตลอด จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีหลักสูตรคล้ายคลึงกันคือเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับอาคาร ทำให้มีจำนวนบุคลากร และจำนวนผลงานวิจัย และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมากเพิ่มขึ้น การประชุม BTAC 2015 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอาคาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิจัยด้านสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอาคาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัย และการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเทคโนโลยีอาคาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิจัยด้านสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอาคาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
 2. เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอาคาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย นักศึกษา นักวิชาการ หลักสูตรและ หน่วยงาน ในสาขาวิจัยทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านพลังงานในประเทศและต่างประเทศ
ขอบเขตหัวข้อการประชุม
 1. พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับสถาปัตยกรรม
 2. พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
 1. มีบทความทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 20 บทความ
 2. มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 4 สถาบัน
 3. ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ 80 คน ประกอบด้วย
 1. ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 2. คณะกรรมการจัดงาน
 3. นักวิชาการจากสถาบันเครือข่าย
 4. นักศึกษาจากหลักสูตรและหน่วยงานเครือข่าย
 5. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. สถาปนิกและผู้สนใจทั่วไป
วัน เวลา สถานที่ วันศุกร์ที่ 22 ถึงวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ทราบถึงความสำคัญของปัญหาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. ได้รับความรู้ในเรื่องเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย
 3. สามารถร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. เกิดการนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิจัยด้านสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอาคาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
  อาคาร
 5. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอาคารพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 6. สร้างเครือข่าย นักศึกษา นักวิชาการ หลักสูตรและ หน่วยงาน ในสาขาวิจัยทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและสาขา
  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านพลังงานในประเทศและต่างประเทศ

- ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 2557 BTAC 2014


คณะทำงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2nd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (2nd BTAC on Energy and Environment)
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0 4336 2046 โทรสาร. 0 4336 2047
ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
คุณหทัยรัตน์ วงศ์สุุพรรณ (โทรศัพท์ 085 007 5876) (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.)
Email : kku.btac2015@gmail.com