การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2nd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (2nd BTAC on Energy and Environment)
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

การลงทะเบียน
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานและผู้ส่งบทความ ( หรือ )
      แล้วให้ส่งแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมมาที่ kku.btac2015@gmail.com

รายชื่อผู้แจ้งลงทะเบียนแล้ว คลิกดูรายชื่อ

การจ่ายค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
     ค่าลงทะเบียน
            1. สมาชิกสภาสถาปนิก / สมาคมวิชาชีพ จำนวน 2,000 บาท
            2. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2,000 บาท
            3. นิสิต / นักศึกษา จำนวน 500 บาท
            4. บุคคลทั่วไป จำนวน 2,000 บาท
     ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเข้าบัญชี
            ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 551-3-00862-8
            แล้วให้แจ้งสถานะการโอนเงินโดยสแกน หรือ ถ่ายภาพใบโอนเงินจากกล้องหรือมือถือแล้วส่งมาที่ kku.btac2015@gmail.com
            พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ และ นามสกุล มาพร้อมใบโอนเงิน

รายชื่อผู้ที่ได้แจ้งค่าลงทะเบียนแล้ว คลิกดูรายชื่อ


บทความทางวิชาการ
          คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ ภายใต้แนวคิด
 • พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับสถาปัตยกรรม
 • พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับเมือง
ซึ่งสามารถส่งมาในรูปแบบไฟล์ (Electronic File) พร้อมลงทะเบียนโดยกรอกใบสมัครและแนบไฟล์ส่งมาที่ คณะกรรมการฝ่ายจัดงานวิชาการ ที่ kku.btac2015@gmail.com บทความวิชาการ    
          บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ไม่เกิน 10 หน้า (Single-space) ขนาด A-4 รวมทั้งเนื้อหา รูปภาพ ตาราง และบรรณานุกรมอ้างอิงรูปแบบ (Format) ของบทความสามารถดาวน์โหลดได้ที่
ตัวอย่างบทความ     ตัวอย่างบทความ pdf
คำแนะนำในการเขียนบทความ
กำหนดหมดเขตส่งบทความ

ขยายเวลารับบทความ!! ถึง 17 เมษายน 2558

31 มีนาคม 58เกณฑ์การพิจารณารับบทความ

บทความที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนทั้งในหรือนอกประเทศ และสาระบทความและแนวเขียนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร บทความต้องมีส่วนประกอบดังนี้
 1. ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 2. ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สถานที่ทำงานและ อีเมล์ติดต่อของผู้เขียนบทความหลัก
 3. บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดให้มีเพียง 1 ย่อหน้า โดยที่บทคัดย่อภาษาไทยต้องมีความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด และบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 250 คำ ทั้งนี้ บทคัดย่อภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย
 4. คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 3 คำ
 5. เนื้อเรื่องควรประกอบด้วย บทนำ (ครอบคลุมความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง) ตัวเรื่อง บทสรุปและวิจารณ์ผล กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิงทั้งภายในและท้ายบทความ ความยาวของเรื่องรวมรูปภาพประกอบหรือตาราง ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ ขนาดเอ 4
 6. ตัวอักษรไทยในเนื้อหาใช้ Browallia New ขนาด 14 และพิมพ์เว้น 1.5 บรรทัด
 7. สมการ รูปภาพ และตาราง ให้มีความชัดเจนและมีการลงหมายเลข และต้องให้มีการกล่าวถึงในตัวบทความ และรูป-ตารางควรระบุที่มาถ้าไม่ได้สร้างขึ้นเอง ความละเอียดของรูปภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi
 8. การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมควรเป็นไปตามรูปแบบการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings)
 9. ผู้เขียนจะได้รับการติดต่อเพื่อแก้ไขบทความโดยคำแนะนำจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อผู้เขียนได้ทำการแก้ไขปรับปรุงบทความแล้วให้ส่งบทความสุดท้าย (Final Manuscript) จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ที่มีเนื้อหาตรงกับบทความสุดท้าย ในแผ่น CD เมื่อบทความมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมที่จะลงตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งการรับเรื่องเพื่อตีพิมพ์ให้ทราบโดยเร็วที่สุด
 10. ส่งต้นฉบับบทความทั้งหมดไปยัง คุณหทัยรัตน์ วงศ์ศุพรรณ หรือ คุณกตัญชลี ประนม (โทรศัพท์ 085 007 5876) คุณพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ หรือ คุณอนุพันธ์ พันธ์อมร (โทรศัพท์ 080 317 7867) ฝ่ายจัดทำเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 หรือส่งไฟล์บทความในรูปแบบ Microsoft Word มาที่ E-mail: kku.btac2015@gmail.com

  ขยายเวลารับบทความ!! ถึง 17 เมษายน 2558

  31 มีนาคม 58


การอ้างอิงและบรรณานุกรม

1. การเขียนอ้างอิงในเนื้อเรื่องบทความ ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง (สำหรับคนไทย) ชื่อสกุลผู้แต่ง (สำหรับชาวต่างประเทศ) และปีพิมพ์ของเอกสาร หรือใส่ชื่อและปีอยู่ในวงเล็บ
         สำหรับผู้แต่ง 1 คน ตัวอย่าง (ทวีโชค, 2544)
         สำหรับผู้แต่ง 2 คน ตัวอย่าง (Woodburne and Burkel, 1994)
         สำหรับผู้แต่งมากกว่า 3 คน ตัวอย่าง (พรสวัสดิ์ และคณะ, 2536) หรือ (Vatanaspt et. al., 1999)

2. วิธีการเขียนบรรณานุกรมท้ายบทความ: การอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้เรียงลำดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ เรียงลำดับตามตัวอักษรและสระ กรณีผู้เขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปีที่ตีพิมพ์

2.1 การอ้างอิงหนังสือ:
         ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
         ทวีโชค วิษณุโยธิน. 2544. ออร์โธป์ดิกส์ สําหรับนักศึกษาแพทย์. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.

2.2 การอ้างอิงบทความในหนังสือ:
         ชื่อผู้เขียนบทความ. ปีพิมพ์. ชื่อบทความ. ใน ชื่อหนังสือ, หน้า. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
         พวงทอง บุญทรง และเกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์. 2541. ชนิดความเสียหาย และประชากรหนูในไร่ถั่วเหลือง. ใน
            เอกสารสารการสัมมนาทางวิชาการแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ครั้งที่ 11
, หน้า 523 –536.
            กรุงเทพฯ: กองกีฏ และสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
         Woodburne, RT and Burkel WE. 1994. Head and neck. In Essential of Human Anatomy, p.187-310.
             9th ed., New York: Oxford University Press.

2.3 การอ้างอิงบทความในวารสาร:
         ขื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่) : หน้า.
ตัวอย่าง
         วิชัย โชควิวัฒน. 2529. การผสมผสานบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยด้านการรักษาพยาบาลกับบัตรสุขภาพ.
            
แพทยสภาสาร. (ธ.ค.) : 617.
         Vatanasapt, V, Sripa, B, Sithithaworn, P, Mairiang, P. 1999. Liver flukes and liver cancer. Cancer Surv.
             33: 313-314.

2.4 การอ้างอิงท้ายเรื่องของ web site:
         ชื่อผู้แต่ง. ปีพิมพ์. ชื่อเรื่อง. [ออนไลน์] [cited วันเดือนปีที่อ้าง]. เข้าถึงได?จาก : URL
ตัวอย่าง
         มีชัย ฤชุพันธ์. 2543 ความคิดเห็นของมีชัย : การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ [ออนไลน์]
             [อ้างเมื่อ 23กรกฎาคม 2545] เข้าถึงได้จาก : http://www.meechaithaland.com/meechai/showshtml.
         UNESCO. 2002. Guidelines on Designing Web Pages for Libraries. [Online] [Cited 13 June 2002].
             Available from : http://www.unesco.org/webworld/participer/guidelines/.คณะทำงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2nd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (2nd BTAC on Energy and Environment)
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0 4336 2046 โทรสาร. 0 4336 2047
ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
คุณหทัยรัตน์ วงศ์สุุพรรณ (โทรศัพท์ 085 007 5876) (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.)
Email : kku.btac2015@gmail.com