การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (BTAC on Energy and Environment)
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
ขยายเวลารับบทความ!! ถึง 17 เมษายน 2558 31 มีนาคม 58 วันสุดท้ายของการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา ( ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)
1 - 20 เม.ย. 58 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความที่ผ่านการพิจารณา และปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 พ.ค. 58 ประกาศผลบทความที่ผ่านเข้าร่วมนำเสนอ รายชื่อผู้ส่งบทความที่ผ่านการพิจารณา - และแจ้งผลทาง E-mail แล้วโปรดตรวจสอบ mail ของท่าน
22 - 23 พ.ค. 58 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2015 (BTAC2015)

กำหนดการวันจัดงานประชุม - ปรับปรุง 14 พฤษภาคม 2558
เวลา กำหนดการ
วันที่ 22 พ.ค. 58 
8.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00-9.30 พิธีเปิดงานโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.30-10.15 Keynote 1 (45 นาที รวมช่วงซักถาม) – คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
Khon Kaen Green City  and sustainable development
10.15-10.30 Coffee break
10.30-11.05 Invited Paper 1 (35 นาที รวมช่วงซักถาม) – Dr. Martin Schoch, School of Management Technology ,Shinawatra University
Obstacle for Green
11.05-11.40 Invited Paper 2- ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร จากบริษัทสถาปนิก 49 จำกัด
Green Architecture in Practice (35 นาที รวมช่วงซักถาม)
11.40-13.00 อาหารกลางวัน และชมนิทรรศการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13.00-16.00 BTAC  1 - Oral Session 1 ( 9 Papers) (20 นาที/บทความ รวมช่วงซักถาม)  
Coffee break in session
Moderator- ผศ.ดร.ธาริณี รามสูต   4 บทความ / ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร  5 บทความ
16.30-17.45 Khon Kaen Green City Tour โดยเทศบาลนครขอนแก่น
18.00-20.00 งานเลี้ยงต้อนรับ สนับสนุนโดยบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 23  พ.ค. 58
8.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00-9.30 Invited Paper 3- ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Green Architecture in a not -Bangkok City (35 นาที รวมช่วงซักถาม)
9.30-12.00 BTAC  1 - Oral Session 3 (8 Papers)
(20 นาที/บทความ รวมช่วงซักถาม)
Moderator- ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
 BTAC  2 - Oral Session 3 (8 Papers)
(20 นาที/บทความ รวมช่วงซักถาม)
Moderator- ผศ.ดร.ชนิกานต์  ยิ้มประยูร
12.00-12.15 พิธีปิดงานโดยประธานจัดการประชุมฯ
12.15-13.15 อาหารกลางวัน
13.15-16.00 Research in progress** - Coffee break in the session
  BTAC  1 and BTAC  2 - Building Technology   19 research work BTAC  3- Urban Planning 
10 research work
  (15 นาที/งานวิจัย รวมช่วงซักถาม)

ดาวน์โหลดกำหนการตัวเต็ม PDF (ปรุงปรับ 14 พฤษภาคม 2558)
ตารางการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง และ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

** นักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ หากสนใจสามารถแจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมโครงการ Research in Progress (โปรดแจ้งจำนวน ชื่องานวิจัย และรายละเอียด ภายใน 30 เม.ย. 58)
** กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนอีกครั้งตามจำนวนบทความที่นำเสนอ


คณะทำงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2nd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment
(2nd BTAC on Energy and Environment)
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0 4336 2046 โทรสาร. 0 4336 2047
ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
คุณหทัยรัตน์ วงศ์สุุพรรณ (โทรศัพท์ 085 007 5876) (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.)
Email : kku.btac2015@gmail.com