HOME

 

 กิจกรรม 5ส. เพื่อคัดแยกขยะและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในคณะฯ (24 ม.ค.2562) 

 กิจกรรมสานสัมพันธ์สถาปัตย์ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 (26 ธ.ค.2561)

 หน่วยอาคารสถานที่ งานบริหารและธุรการ ปรับปรุงพื้นที่จอดรถหน้าอาคารเอนกประสงค์สิม (18 ธ.ค.2561)

 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อแม่ฯ ภายใต้โครงการคณะสีเขียว Green Faculty ประจำปี 2561 (17 ส.ค.2561)

 กิจกรรม Arch KKU. Big Cleaning Day 2019 (3 ส.ค.2561)