คลังเก็บผู้เขียน: anuphan phanamorn

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.60 ถึงวันที่ 26 เม.ย.60

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.60 ถึงวันที่ 26 เม.ย.60

รายละเอียดการสมัคร http://reg7.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1172086

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ทางด้านสถาปัตยกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 ก.ค.2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ทางด้านสถาปัตยกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 ก.ค.2560

รายละเอียดคลิกที่นี้ https://goo.gl/AXXVVZ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.เอก สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.60 ถึงวันที่ 10 ก.พ.60

รายละเอียดการสมัคร  บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.เอก สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.60 ถึงวันที่ 10 ก.พ.60
http://reg7.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1171869

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขประจำตำแหน่ง 169 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

อ่านประกาศ http://reg7.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1171056

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก หรือ ป.โท ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.59 ถึงวันที่ 17 เม.ย.60

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก หรือ ป.โท ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.59 ถึงวันที่ 17 เม.ย.60

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดจาก Link ที่แนบมานี้ http://reg7.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1170619

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ทางด้านสถาปัตยกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.59 ถึงวันที่ 24 ม.ค.60

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ทางด้านสถาปัตยกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.59 ถึงวันที่ 24 ม.ค.60

ดาวนโหลดรายละเอียด จาก Link ที่แนบมานี้ http://reg7.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1170619

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.เอกสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.59 ถึงวันที่ 25 ต.ค.59

ดาวน์โหลดรายละเอียด

http://reg7.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1170113

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบสัญญาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

อ่านประกาศ

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ รับสมัคร 11-22 เมษายน 2559 และหย่อนบัตรเลือกตั้งวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

เอกสารแนบ

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559
 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1388/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 1/2559) เรื่อง กำหนดปฏิทินการดำเนินการเลือกตั้งฯ
 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 2/2559) เรื่อง คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 3/2559) เรื่อง วิธีการและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งฯ
 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 4/2559) เรื่อง จำนวนหน่วยเลือกตั้งฯ
 1. ใบสมัครฯ
 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 5/2559) เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งฯ
 1. คำสั่งมหาิวทยาลัยขอนแก่น ที่ 1785/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ประจำหน่วยเลือกตั้งคณะฯ
 1. ลิ้งค์ รายชื่อผู้สมัครฯ และประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง