คลังเก็บผู้เขียน: anuphan phanamorn

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาเอก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาเอก

รายละเอียดแนบ
เลขประจำตำแหน่ง 169
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559  https://goo.gl/9FXkyP

เลขประจำตำแหน่ง 812
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 4 สิงหาคม  2559 https://goo.gl/VHUXF4

เลขประจำตำแหน่ง 2237
เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1167442

 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก…รับสมัคร 3 – 5 ก.พ.59…ลงคะแนนเลือกตั้ง 15 – 17 ก.พ.59

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก

 • รับสมัคร 3 – 5 ก.พ.59
 • ลงคะแนนเลือกตั้ง 15 – 17 ก.พ.59

เอกสารประกอบ :

1 ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2558

2 ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ (ฉบับที่ 2/2559) เรื่อง ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิก

3 ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ (ฉบับที่ 1/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิก

4 ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ (ฉบับที่ 1/2559) เรื่อง วิธีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก

5 ใบสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ

6 ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ (ฉบับที่ 3/2559) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

7 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิก

8 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ  ฝ่ายสมาชิก ประจำส่วนงาน

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รอบสัญญาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่

ส่งใบที่สมัครที่ ณ เคาร์เตอร์สารบรรณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้สิทธิ์เสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 15.30 น.

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้สิทธิ์เสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2559  เวลา 15.30 น.

 1. หนังสือแจ้งขอเชิญเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. บัตรเสนอชื่อ
 3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ และผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ พ.ศ.2558

 

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้สิทธิ์เสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 15.30 น.

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้สิทธิ์เสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 15.30 น.

 1. หนังสือแจ้งขอเชิญเสนอชื่อหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 2. บัตรเสนอชื่อ
 3. สรุปหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ และผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2550

ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมัยที่ 8

ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมัยที่ 8
ใช้สิทธิ์เสนอชื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 (ใช้สิทธิ์เสนอชื่อล่วงหน้า วันที่ 23 ธันวาคม 2558)

 • 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7482/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 2. คำสั่งคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาฯ
 • 3. คำสั่งคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
 • 4. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณบดี
 • 5. ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2558
 • 6. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 1/2558) เรื่อง กำหนดการสรรหาฯ
 • 7. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 2/2558) เรื่อง คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 8. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 3/2558) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 9. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 4/2558) เรื่อง วิธีการยื่นเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 10. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 6/2558) เรื่อง แบบเสนอประวัติผู้ที่แสดงเจตจำนงเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 11. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 6/2558) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2558
ตามรายละเอียดดังนี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดการสมัครตามลิงค์ที่แนบมานี้ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1161533

ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าฟัง การสัมมนาเส้นทางสู่นักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าฟัง “การสัมมนาเส้นทางสู่นักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559” ในวันจันทร์ที่ 22 มิ.ย.2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มข. ท่านใดประสงค์เข้ารับฟังการสัมมนาครั้งนี้
โปรดแจ้งชื่อที่ กจ.คณะ ภายในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.58

รายละเอียดโครงการ