คลังเก็บผู้เขียน: ศิริวุฒิ รสหอม

30-ห้องปฏิบัติการพิมพ์ผ้า อาคาร AR.13

29-ห้องปฏิบัติการทอผ้า ชั้น 2 อาคาร AR.04

28-ห้องปฏิบัติการเครื่องเรือน ชั้น 1 อาคาร AR.04

 

27-ห้องปฏิบัติการเซรามิค ชั้น 1 อาคาร AR.04

กิจกรรม 5 ส. เพื่อกำจัดขยะและคัดแยกเศษวัสดุเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบ

กิจกรรม 5 ส. เพื่อกำจัดขยะและคัดแยกเศษวัสดุเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบ

26-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 02 ชั้น 3 อาคาร AR.02

25-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01 ชั้น 2 อาคาร AR.02

20-ห้องบรรยาย 12 ชั้น 3 อาคาร AR.05

19-ห้องบรรยาย 11 ชั้น 3 อาคาร AR.05