คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ป้องกัน: บันทึกผลดำเนินงาน(นเรศ)

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 1. ข้าราชการ (พ.ศ.2553)
 2. พนักงานมหาวิทยาลัย
  1. ประกาศ ก .บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 16/2555) เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555
  2. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2556) เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
  3. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   1. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 16/2555) เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555
   2. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2556) เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
   3. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2556) เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556

การลา

สิทธิในการลา และการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ระหว่างลา

 1. ข้าราชการ
  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535
  2. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 2. พนักงานมหาวิทยาลัย
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
  2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2559) เรื่อง วัน วเลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่
  3. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 (กำหนดสิทธิ์การลาเพิ่มเติมอีก 2 ประเภท เช่นเดียวกับข้าราชการ)
 3. ลูกจ้างประจำ
  1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
  2. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
  3. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
 4. ลูกจ้างชั่วคราว/ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
  1. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526
  2. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 (เกี่ยวกับสิทธิในการลา)
 5. พนักงานราชการ
  1. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 6. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2174/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน (การพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย)  ใหม่
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2175/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน (การพิจารณาหรืออนุญาตการลาของของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ)  ใหม่
  3. แนวทางและขั้นตอนการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
  4. สรุปสิทธิการลาของบุคลากรแต่ละประเภท
 7. แบบฟอร์มใบลา
  1. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  2. แบบใบลาพักผ่อน
  3. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  4. แบบใบลาอุปสมบท
  5. แบบใบขอยกเลิกวันลา

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

1 การบริหารงานบุคคล

 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
 3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 4. น.ที่ นร 1008.5/236 ลว.28 ก.ย.55 แนวปฏิบัติของระบบพนักงานราชการปีงบประมาณ 2556-2559

2 เงินเดือน/ ค่าตอบแทน

 1. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
 2. น.ที่ นร 1008.5/22 ลว.22 ก.พ.55 แนวทางการดำเนินการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
 3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
 4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
 5. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 6. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 7. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการพ.ศ.2554
 8. น.ที่ นร 1008.5/1 ลว.5 ม.ค.55 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 9. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555

3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานราชการ (บัญชี 32)

4 อื่น ๆ

 1. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
 2. คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555 โดย สำนักงาน ก.พ.

แผนพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลได้ดังนี้

1. คลิกที่ Link แก้ไขเอกสารฯ ด้านล่าง
2. ท่านจะพบเอกสาร Online ที่สามารถแก้ไขได้

ในไฟล์เอกสาร Online นี้ ทางเจ้าหน้าที่ กจ. คณะได้รวบรวมแผนโครงการพัฒนาตนจากหน่วยงานของท่านที่ส่งมา   เพื่อให้ท่าน สามารถใส่ข้อมูล วันที่ หรือ ลิงค์ (จากระบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง) มาใส่ในแถวที่ตรงกับชื่อโครงการท่านไปอบรมและชื่อของท่าน

แก้ไขเอกสาร Online ร่วมกันที่ Google Doc

 

ระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

.
.
.
คู่มือระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอน
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- แบบกรอกภาระงานสายผู้สอน ภาคผนวก ข ในคู่มือ
- แบบกรอกภาระงานและประเมินสายผู้สอน ภาคผนวก ค ในคู่มือ
.
.
.
.
คู่มือระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- แบบกรอกภาระงานและประเมินสายสนับสนุน ภาคผนวก ก-ง ในคู่มือ
.
.
.
.
.
คู่มือพัฒนาบุคลากรโดยใช้ระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตำแหน่ง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
.
.
doc5445ระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
.
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 880-2550)
  เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 13-2552)
  เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
  บุคลากรสายสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(3) แบบกรอกภาระงาน (สถ.สนน 1)
(4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (สถ.สนน 2)
(5) แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน (สถ.สนน 3)

ลูกจ้างประจำ

1 การบริหารงานบุคคล

 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
 2. พ.ร.ฏ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ.2535
 3. น.ที่ นร 1008/ว.14 ลว.31 มี.ค.2553 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (บังคับใช้ 1 เม.ย.53)
  1. รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงาน (บังคับใช้ 1 เม.ย.53)
  2. หน้าที่โดยย่อ

 4. น.ที่ นร 1008/ว.21 ลว.16 มิ.ย.2553 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
 5. น.ที่ กค 0428/ว.38 ลว. 1 เม.ย.53 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (พ.ศ.2553)

2 เงินเดือน/ ค่าตอบแทน

 1. น.ที่ กค 0428/ว.47 ลว.29 พ.ค.58 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (1 ธันวาคม 2557) *ใหม่
 2. น.ที่ กค 0428/ว.73 ลว.19 ก.ค.55 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(1 มกราคม 2555)
 3. น.ที่ กค 0428/ว.36 ลว.18 เม.ย.54 การปรับอัตราโครงสร้างค่าจ้างลูกจ้าง (1 เมษายน 2554)
 4. การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ (1 เมษายน 2554)
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 *ใหม่
 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
 7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2551
 8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 9. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2548
 10. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
 11. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
 12. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526
 13. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
 14. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
 15. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 16. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2547

3 การเลื่อนค่าจ้าง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544
 2. น. ที่ กค 0428/ว 90 ลว.24 ส.ค.53 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 3. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2554) เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง พ.ศ.2550

4 ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น/ เปลี่ยนตำแหน่ง

 1. น.ที่ นร 1008/ว.14 ลว.31 มี.ค.2553 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (บังคับใช้ 1 เม.ย.53)

5 บำเหน็จ

 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2552
 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519

6 อื่นๆ

 1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ (บัญชี 15)
 2. เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู
 3. แนวทางและขั้นตอนการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
 4. เอกสารสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง เรื่อง “การปรับระดับชั้นงานที่สูงขึ้น/ การปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อการพิจารณาโอกาสความก้าวหน้าในสายงานของลูกจ้างประจำ” วันอังคารที่ 26 ก.พ.56
 5. กำหนดการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์คำขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี 2556
 6. คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง โดย กรมบัญชีกลาง

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สายผู้สอน

1. หลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย

 1. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ใหม่)
 2. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4 /2554) เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1. คำอธิบายรายสมรรถนะสำหรับผู้ประเมินสายผู้สอน-ฉบับแจกแจงรายละเอียด
  2. คำอธิบายรายสมรรถนะสำหรับผู้ประเมินสายผู้สอน-ฉบับย่อ
 3. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 18/2552) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. ประกาศ กบม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

2. หลักเกณฑ์คณะ

 1. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (ใหม่)
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1220/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3 หลักเกณฑ์สำหรับสายผู้สอน

 1. คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 71/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน แทนคณบดี (ใหม่)
 2. หลักเกณฑ์และวิธีคิดคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน รอบประเมินที่ 1/2563
 3. หลักเกณฑ์และวิธีคิดคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน รอบประเมินที่ 2/2563
 4. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานสายผู้สอน 2/2563 (1 ธันวาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)   (ใหม่)
 5. แบบฟอร์มข้อตกลง และการรายงานผลการปฏิบัติงาน (ใหม่)
  1. แบบข้อตกลงและการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน (สถ.ปม.อจ.1) และ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน (สถ.ปม.อจ.2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2/2563 (1 ธันวาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
   *  ขอให้ท่านใช้แบบฟอร์มปัจจุบัน *
   (ดาวน์โหลดไฟล์ .doc  สถ.ปม.อจ.1 (ปริมาณ 30)   และ สถ.ปม.อจ.2  (คุณภาพ 40) )
  2. หลักการคิดเกณฑ์ภาะงาน ปริมาณ ด้านภาระงานวิจัย-บริการวิชการ  – ปรับปรุง 3 พ.ย. 60
 6. แบบรายงานผลการศึกษาเพื่อประกอบการประเมินผลงาน สำหรับผู้ลาศึกษา ฝึกอบรมฯ

สายสนับสนุน
1. หลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย

  1. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ใหม่)
 1. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2554) เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2551) เรื่อง การกำหนดภาระงานขั้นต่ำในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ประกาศ กบม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

2. หลักเกณฑ์คณะ

  1. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (ใหม่)
 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1220/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3 หลักเกณฑ์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 1. หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน (หนังสือคณะฯ ที่ ศธ 0514.19.1/- ลงวันที่ 30 มกราคม 2555)
 2. เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินบุคลากรแต่ละประเภท
 3. กำหนดระดับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการบุคลากร
 4. คำอธิบายเกณฑ์พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลับ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่ชื่อตำแหน่งเดียวกับข้าราชการ
 5. คำอธิบายเกณฑ์พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวที่ชื่อตำแหน่งเช่นเดียวกับลูกจ้างประจำ
 6. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน รอบประเมินที่ 1/2563
 7. คำอธิบายเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน รอบประเมินที่ 2/2563

4. หลักเกณฑ์ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0428/ว.90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

พนักงานมหาวิทยาลัย

คู่มือข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง พ.ศ.2551)


1. การบริหารงาน

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

2. ระบบการจ้าง การบรรจุและแต่งตั้ง  (ใหม่)

 1. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 2. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าประเภทและระดับตำแหน่ง

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน (ใหม่)

 1. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 2. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน
 3. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2559) เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
 4. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2559) เรื่อง การกำหนดฐานการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า พ.ศ.2559

4. ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น/ ปรับวุฒิ/ เปลี่ยนตำแหน่ง

 1. ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 7/2560) เรื่อง การกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2562 * ใหม่
 2. ประกาศ มข. (ฉบับที่ 2033/2560) เรื่อง จำนวนกรอบตำแหน่งสายสนับสนุน ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2562 * ใหม่
 3. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น * ใหม่
  • 3.1 สรุปสาระสำคัญตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2560)
 4. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2555) เรื่อง การกำหนดกรอบตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 5. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งและตัดโอนตำแหน่งของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 6. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของบุคลากร
 7. มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2557 กำหนดแนวทางการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางที่ ก.พ.อ.กำหนด
 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) วันที่ 17 กันยายน 2557 PowerPoint * ใหม่
 9. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ โดย รศ.ยุพิน เตชะมณี PowerPoint

 

5. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  (ใหม่)

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ.2558
 2. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2559) เรื่อง เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 3. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2559) เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
 4. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ * ใหม่
  • 4.1 สรุปสาระสำคัญตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2560)

6. เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

 1. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
 2. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ (บัญชี 18)

8. อื่นๆ

 1. สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย * ใหม่