คลังเก็บหมวดหมู่: สถานะการใช้ห้อง

35-ห้อง Personal Online Unit -3

34-ห้อง Personal Online Unit -2

33-ห้อง Personal Online Unit -1

32-ห้องประชุม 7101 อาคารอเนกประสงค์สิม อาคาร AR.07

31-ห้องประชุมสาขาวิชาออกแบบ ชั้น 2 อาคาร AR.05

30-ห้องปฏิบัติการพิมพ์ผ้า อาคาร AR.13

29-ห้องปฏิบัติการทอผ้า ชั้น 2 อาคาร AR.04