คลังเก็บหมวดหมู่: Data Report

เก็บประวัติและภาระงานรองต่างๆ

คู่มือปฏิบัติงานนายนเรศ เดชหามาตย์

คู่มือปฏิบัติงานนายนเรศ เดชหามาตย์ เรื่อง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Data : นเรศ เดชหามาตย์

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 


 งานรอง 


คู่มือปฏิบัติงานนายนเรศ เดชหามาตย์

บันทึกผลการดำเนินงาน

 สถิติการให้บริการซ่อมบำรุงฯ

 รายงานผลให้บริการซ่อมบำรุงฯ

สถิติข้อมูลไฟฟ้า

รายงานผลข้อมูลไฟฟ้า