คลังเก็บหมวดหมู่: Data Report

เก็บประวัติและภาระงานรองต่างๆ

Data : อภิวัฒน์ คงอุดม

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 


 งานรอง 


 

 สถิติการให้บริการซ่อมบำรุงฯ

 รายงานผลให้บริการซ่อมบำรุงฯ

 

สถิติการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

รายงานผลการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

 

สถิติน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ

รายงานผลสถิติน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ