หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

1. เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานตำแหน่งวิชาการ เกณฑ์ … อ่านเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ