ไม่มีหมวดหมู่

พนักงานมหาวิทยาลัย

คู่มือข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง พ.ศ.2551)


1. การบริหารงาน

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

2. ระบบการจ้าง การบรรจุและแต่งตั้ง  (ใหม่)

 1. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 2. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าประเภทและระดับตำแหน่ง

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน (ใหม่)

 1. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 2. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน
 3. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2559) เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
 4. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2559) เรื่อง การกำหนดฐานการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า พ.ศ.2559

4. ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น/ ปรับวุฒิ/ เปลี่ยนตำแหน่ง

 1. ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 7/2560) เรื่อง การกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2562 * ใหม่
 2. ประกาศ มข. (ฉบับที่ 2033/2560) เรื่อง จำนวนกรอบตำแหน่งสายสนับสนุน ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2562 * ใหม่
 3. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น * ใหม่
  • 3.1 สรุปสาระสำคัญตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2560)
 4. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2555) เรื่อง การกำหนดกรอบตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 5. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งและตัดโอนตำแหน่งของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 6. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของบุคลากร
 7. มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2557 กำหนดแนวทางการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางที่ ก.พ.อ.กำหนด
 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) วันที่ 17 กันยายน 2557 PowerPoint * ใหม่
 9. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ โดย รศ.ยุพิน เตชะมณี PowerPoint

 

5. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  (ใหม่)

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ.2558
 2. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2559) เรื่อง เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 3. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2559) เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
 4. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ * ใหม่
  • 4.1 สรุปสาระสำคัญตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2560)

6. เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

 1. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
 2. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ (บัญชี 18)

8. อื่นๆ

 1. สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย * ใหม่