ไม่มีหมวดหมู่

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สายผู้สอน

1. หลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย

 1. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ใหม่)
 2. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4 /2554) เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1. คำอธิบายรายสมรรถนะสำหรับผู้ประเมินสายผู้สอน-ฉบับแจกแจงรายละเอียด
  2. คำอธิบายรายสมรรถนะสำหรับผู้ประเมินสายผู้สอน-ฉบับย่อ
 3. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 18/2552) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. ประกาศ กบม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

2. หลักเกณฑ์คณะ

 1. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (ใหม่)
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6071/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ใหม่)

3 หลักเกณฑ์สำหรับสายผู้สอน

 1. คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 71/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน แทนคณบดี (ใหม่)
 2. หลักเกณฑ์และวิธีคิดคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน รอบประเมินที่ 2/2561
 3. หลักเกณฑ์และวิธีคิดคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน รอบประเมินที่ 1/2562
 4. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานสายผู้สอน 2/2562 (1 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)  (ใหม่)
 5. แบบฟอร์มข้อตกลง และการรายงานผลการปฏิบัติงาน (ใหม่)
  1. แบบข้อตกลงและการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน (สถ.ปม.อจ.1) และ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน (สถ.ปม.อจ.2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2/2562 (1 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)
   *  ขอให้ท่านใช้แบบฟอร์มปัจจุบัน *
   (ดาวน์โหลดไฟล์ .doc  สถ.ปม.อจ.1 (ปริมาณ 30)   และ สถ.ปม.อจ.2  (คุณภาพ 40) )
  2. หลักการคิดเกณฑ์ภาะงาน ปริมาณ ด้านภาระงานวิจัย-บริการวิชการ  – ปรับปรุง 3 พ.ย. 60
 6. แบบรายงานผลการศึกษาเพื่อประกอบการประเมินผลงาน สำหรับผู้ลาศึกษา ฝึกอบรมฯ

สายสนับสนุน
1. หลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย

  1. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ใหม่)
 1. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2554) เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2551) เรื่อง การกำหนดภาระงานขั้นต่ำในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ประกาศ กบม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

2. หลักเกณฑ์คณะ

  1. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (ใหม่)
 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2413/2559 รื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ใหม่)

3 หลักเกณฑ์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 1. หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน (หนังสือคณะฯ ที่ ศธ 0514.19.1/- ลงวันที่ 30 มกราคม 2555)
 2. เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินบุคลากรแต่ละประเภท
 3. กำหนดระดับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการบุคลากร
 4. คำอธิบายเกณฑ์พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลับ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่ชื่อตำแหน่งเดียวกับข้าราชการ
 5. คำอธิบายเกณฑ์พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวที่ชื่อตำแหน่งเช่นเดียวกับลูกจ้างประจำ
 6. ข้อตกลงและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน รอบประเมินที่ 2/2561
 7. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน รอบประเมินที่ 1/2562
 8. คำอธิบายเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน รอบประเมินที่ 1/2562

4. หลักเกณฑ์ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0428/ว.90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554