ไม่มีหมวดหมู่

ลูกจ้างประจำ

1 การบริหารงานบุคคล

 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
 2. พ.ร.ฏ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ.2535
 3. น.ที่ นร 1008/ว.14 ลว.31 มี.ค.2553 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (บังคับใช้ 1 เม.ย.53)
  1. รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงาน (บังคับใช้ 1 เม.ย.53)
  2. หน้าที่โดยย่อ

 4. น.ที่ นร 1008/ว.21 ลว.16 มิ.ย.2553 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
 5. น.ที่ กค 0428/ว.38 ลว. 1 เม.ย.53 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (พ.ศ.2553)

2 เงินเดือน/ ค่าตอบแทน

 1. น.ที่ กค 0428/ว.47 ลว.29 พ.ค.58 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (1 ธันวาคม 2557) *ใหม่
 2. น.ที่ กค 0428/ว.73 ลว.19 ก.ค.55 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(1 มกราคม 2555)
 3. น.ที่ กค 0428/ว.36 ลว.18 เม.ย.54 การปรับอัตราโครงสร้างค่าจ้างลูกจ้าง (1 เมษายน 2554)
 4. การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ (1 เมษายน 2554)
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 *ใหม่
 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
 7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2551
 8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 9. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2548
 10. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
 11. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
 12. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526
 13. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
 14. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
 15. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 16. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2547

3 การเลื่อนค่าจ้าง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544
 2. น. ที่ กค 0428/ว 90 ลว.24 ส.ค.53 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 3. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2554) เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง พ.ศ.2550

4 ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น/ เปลี่ยนตำแหน่ง

 1. น.ที่ นร 1008/ว.14 ลว.31 มี.ค.2553 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (บังคับใช้ 1 เม.ย.53)

5 บำเหน็จ

 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2552
 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519

6 อื่นๆ

 1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ (บัญชี 15)
 2. เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู
 3. แนวทางและขั้นตอนการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
 4. เอกสารสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง เรื่อง “การปรับระดับชั้นงานที่สูงขึ้น/ การปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อการพิจารณาโอกาสความก้าวหน้าในสายงานของลูกจ้างประจำ” วันอังคารที่ 26 ก.พ.56
 5. กำหนดการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์คำขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี 2556
 6. คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง โดย กรมบัญชีกลาง