ข่าวเก่า

ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

  ข้าราชการ

 1. ระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542
 2. ระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
 3. คำสั่งทบวงฯ ที่ 122/2542 ปลัดทบวงฯ มอบอำนาจให้อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนในการอนุญาตการลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549
 5. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544
 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
 7. พนักงานมหาวิทยาลัย

 8. มติ ก.บ.ม.ครั้งที่ 6/2552 อนุโลมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของข้าราชการได้ กรณีไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ที่ว่าด้วยการใดที่ใช้กับการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นการเฉพาะ
 9. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2553) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2553
 10. อื่น ๆ

 11. ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประะโยชน์ทางราชการ พ.ศ.2556
 12. น.ที่ ศธ 0514.19.1.3/ว.1839 ลว.16 พ.ย.55 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา (ภายในคณะ)