ไม่มีหมวดหมู่

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

1 การบริหารงานบุคคล

 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
 3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 4. น.ที่ นร 1008.5/236 ลว.28 ก.ย.55 แนวปฏิบัติของระบบพนักงานราชการปีงบประมาณ 2556-2559

2 เงินเดือน/ ค่าตอบแทน

 1. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
 2. น.ที่ นร 1008.5/22 ลว.22 ก.พ.55 แนวทางการดำเนินการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
 3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
 4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
 5. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 6. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 7. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการพ.ศ.2554
 8. น.ที่ นร 1008.5/1 ลว.5 ม.ค.55 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 9. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555

3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานราชการ (บัญชี 32)

4 อื่น ๆ

 1. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
 2. คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555 โดย สำนักงาน ก.พ.