ไม่มีหมวดหมู่

การลา

สิทธิในการลา และการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ระหว่างลา

 1. ข้าราชการ
  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535
  2. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 2. พนักงานมหาวิทยาลัย
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
  2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2559) เรื่อง วัน วเลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่
  3. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 (กำหนดสิทธิ์การลาเพิ่มเติมอีก 2 ประเภท เช่นเดียวกับข้าราชการ)
 3. ลูกจ้างประจำ
  1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
  2. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
  3. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
 4. ลูกจ้างชั่วคราว/ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
  1. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526
  2. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 (เกี่ยวกับสิทธิในการลา)
 5. พนักงานราชการ
  1. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 6. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2174/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน (การพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย)  ใหม่
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2175/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน (การพิจารณาหรืออนุญาตการลาของของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ)  ใหม่
  3. แนวทางและขั้นตอนการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
  4. สรุปสิทธิการลาของบุคลากรแต่ละประเภท
 7. แบบฟอร์มใบลา
  1. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  2. แบบใบลาพักผ่อน
  3. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  4. แบบใบลาอุปสมบท
  5. แบบใบขอยกเลิกวันลา