ไม่มีหมวดหมู่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 1. ข้าราชการ (พ.ศ.2553)
 2. พนักงานมหาวิทยาลัย
  1. ประกาศ ก .บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 16/2555) เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555
  2. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2556) เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
  3. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   1. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 16/2555) เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555
   2. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2556) เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
   3. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2556) เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556