ทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 ยื่นแบบเสนอขอรับทุนฯ ที่การเจ้าหน้าที่คณะ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

ประกาศ มข. (ฉบับที่ 2148/2557) หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับบุตรฯ
http://202.28.92.125/E-Administration/Files.php?FN=401/1469.pdf

ดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรฯ
http://202.28.92.125/E-Administration/Files.php?FN=401/1470.pdf