ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมัยที่ 8

ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมัยที่ 8
ใช้สิทธิ์เสนอชื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 (ใช้สิทธิ์เสนอชื่อล่วงหน้า วันที่ 23 ธันวาคม 2558)

 • 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7482/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 2. คำสั่งคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาฯ
 • 3. คำสั่งคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
 • 4. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณบดี
 • 5. ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2558
 • 6. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 1/2558) เรื่อง กำหนดการสรรหาฯ
 • 7. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 2/2558) เรื่อง คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 8. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 3/2558) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 9. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 4/2558) เรื่อง วิธีการยื่นเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 10. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 6/2558) เรื่อง แบบเสนอประวัติผู้ที่แสดงเจตจำนงเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 11. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 6/2558) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2)