ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้สิทธิ์เสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 15.30 น.

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้สิทธิ์เสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 15.30 น.

  1. หนังสือแจ้งขอเชิญเสนอชื่อหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  2. บัตรเสนอชื่อ
  3. สรุปหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ และผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ
  5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2550