ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้สิทธิ์เสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 15.30 น.

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้สิทธิ์เสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2559  เวลา 15.30 น.

  1. หนังสือแจ้งขอเชิญเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. บัตรเสนอชื่อ
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ และผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ พ.ศ.2558