ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก…รับสมัคร 3 – 5 ก.พ.59…ลงคะแนนเลือกตั้ง 15 – 17 ก.พ.59

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก

  • รับสมัคร 3 – 5 ก.พ.59
  • ลงคะแนนเลือกตั้ง 15 – 17 ก.พ.59

เอกสารประกอบ :

1 ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2558

2 ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ (ฉบับที่ 2/2559) เรื่อง ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิก

3 ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ (ฉบับที่ 1/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิก

4 ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ (ฉบับที่ 1/2559) เรื่อง วิธีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก

5 ใบสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ

6 ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ (ฉบับที่ 3/2559) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

7 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิก

8 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ  ฝ่ายสมาชิก ประจำส่วนงาน