คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาเอก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาเอก

รายละเอียดแนบ
เลขประจำตำแหน่ง 169
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559  https://goo.gl/9FXkyP

เลขประจำตำแหน่ง 812
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 4 สิงหาคม  2559 https://goo.gl/VHUXF4

เลขประจำตำแหน่ง 2237
เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1167442