ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ รับสมัคร 11-22 เมษายน 2559 และหย่อนบัตรเลือกตั้งวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

เอกสารแนบ

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559
 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1388/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 1/2559) เรื่อง กำหนดปฏิทินการดำเนินการเลือกตั้งฯ
 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 2/2559) เรื่อง คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 3/2559) เรื่อง วิธีการและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งฯ
 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 4/2559) เรื่อง จำนวนหน่วยเลือกตั้งฯ
 1. ใบสมัครฯ
 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 5/2559) เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งฯ
 1. คำสั่งมหาิวทยาลัยขอนแก่น ที่ 1785/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ประจำหน่วยเลือกตั้งคณะฯ
 1. ลิ้งค์ รายชื่อผู้สมัครฯ และประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง