รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบสัญญาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

อ่านประกาศ