ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขประจำตำแหน่ง 169 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

อ่านประกาศ http://reg7.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1171056