Data Report

Data : อภิวัฒน์ คงอุดม

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 


 งานรอง 


 บันทึกการให้บริการซ่อมบำรุงฯ

 สถิติการให้บริการซ่อมบำรุงฯ

 รายงานผลให้บริการซ่อมบำรุงฯ

บันทึกผลการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

สถิติการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

รายงานผลการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

บันทึกสถิติน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ

สถิติน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ

รายงานผลสถิติน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ