32-ห้องประชุม 7101 อาคารอเนกประสงค์สิม อาคาร AR.07